loading spinner
Wyślij nam szybką wiadomość

REGULAMIN

korzystania ze sklepu internetowego www.kmb24.pl

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.kmb24.pl jest własnością Macieja Kaczora prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KMB STEEL PRODUCT Maciej Kaczor z siedzibą w Krakowie (31-231) ul. Siewna 21/43, NIP: 9451959258, REGON: 120917033, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, dostępnej na stronie www.firma.gov.pl. Zwanym dalej Sprzedawcą.

 

 

 

DEFINICJE

 

 

Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, działająca za pośrednictwem swoich organów lub przedstawicieli korzystająca ze Sklepu.

 

Konsument – osoba fizyczna będąca Klientem Sklepu, dokonująca zakupów w celu bezpośrednio niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.kmb24.pl

Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego www.kmb24.pl określa zasady składania i przyjmowania zamówień, w tym moment zawarcia umowy, warunki realizacji umowy sprzedaży, uprawnienia kupującego oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także zasady świadczenia usługi elektronicznej i przetwarzania danych osobowych.

 

Dzień roboczy - dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1

 

Złożenie zamówienia przez Kupującego za pośrednictwem sklepu internetowego www.kmb24.pl jest równoważne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 2

 

Treść niniejszego regulaminu można pobrać, pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie (korzystając z kombinacji klawiszy CTRL+A a następnie po zaznaczeniu treści regulaminu CTRL+P) lub zapisanie na trwałym nośniku danych lub pobranie w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera.

 

§ 3

 

Do prawidłowego korzystania ze strony www.kmb24.pl (systemu teleinformatycznego) wymagane jest posługiwanie się komputerem, tabletem, laptopem, netbookiem, notebookiem, telefonem lub innym urządzeniem multimedialnym z dostępem do Internetu; dostępem do poczty elektronicznej oraz korzystania z przeglądarki internetowej zainstalowanej na jednym z ww. urządzeń; Mozilla Firefox w wersji 10 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 11 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej; a także włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików cookies.

 

§ 4

 

Wszelkie zdjęcia, ogłoszenia, publikacje, reklamy oraz cenniki zamieszczone na stronie sklepu internetowego www.kmb24.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania zamówień zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

 

 

WARUNKI SPRZEDAŻY

§ 5

 

Składać zamówienia mogą pełnoletnie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne, za pośrednictwem ich przedstawicieli. Osoby niepełnoletnie oraz ograniczone w zdolnościach do czynności prawny mogą składać zamówienia jedynie  za wiedzą i zgodą swoich prawnych opiekunów.

 

 § 6

 

1. Ceny wskazane na stronie sklepu internetowego www.kmb24.pl są cenami brutto obejmującymi stawki podatku VAT i wyrażone są w złotych polskich (PLN).

 

2. Ceny netto mogą być wskazane obok ceny produktu w nawiasie z dopiskiem „netto”.

 

§ 7

 

Zamówienia można składać z opcją:

 

a) przedpłaty (płatność z góry na wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy)

 

b) za pobraniem (płatność w momencie otrzymania przesyłki z zamówionymi produktami)

 

§ 8

 

1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży produktów przedstawionych na stronie sklepu internetowego www.kmb24.pl jest:

 

         a) złożenie zamówienia przez Kupującego za pośrednictwem:

 

1) koszyka dostępnego na stronie Sklepu,

2) formularza dostępnego na stronie Sklepu,

 

2) faksem pod numerem: (012)-415-39-14

 

3) pocztą elektroniczną (email): biuro@kmb-steelproduct.eu

 

4) telefonicznie

 

b) podanie danych osobowych, niezbędnych do wykonania umowy sprzedaży i wystawienia rachunku: imię i nazwisko, adres zamawiającego, adres doręczenia przesyłki, numer telefonu, adres e-mail oraz nazwy i ceny zamówionych produktów, a także sposób ich dostawy, w przypadku Klienta prowadzącego działalność gospodarczą (zawodową) i składającego zamówienie w związku z tą działalnością także numer NIP oraz nazwę i siedzibę firmy.

 

c) potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, potwierdzenie obejmuje co najmniej: nazwę handlową produktu, ilość zamówionych egzemplarzy oraz cenę  poszczególnych egzemplarzy i cenę obejmującą całość zamówienia, a także koszt przesyłki uzależniony od opcji zamówienia (za pobraniem lub przedpłata).

 

d) wpłaty na konto Sprzedającego kwoty wskazanej w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia w przypadku zamówienia z opcją przedpłaty. 

 

2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest przesyłane na adres e-mailowy Kupującego wskazany przez niego w formularzu zamówienia.

 

3. Realizacja zamówienia następuję w pierwszym dniu roboczym w przypadku złożenia zamówienia w dniu innym niż roboczy lub w następnym dniu roboczym w przypadku złożenia zamówienia w dniu roboczym.

 

4. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia w przypadku:

 

a) braku zapłaty przelewem na konto w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji  (dotyczy opcji zamówienia z przedpłatą),

 

b) nie wskazania w formularzu zamówienia wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

 

5. Do każdego zamówienia należy doliczyć koszty przesyłki zależne od opcji zamówienia:

 

a) przedpłata – 36,90 zł (cena obejmuje podatek VAT)

 

b) za pobraniem – 43,05 zł (cena obejmuje podatek VAT)

 

§ 9

 

W przypadku gdy Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu, braku dostępności zamówionego produktu, zwróci Kupującemu wpłacone przez niego pieniądze na poczet ceny niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o niemożliwości realizacji zamówienia, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia ponad 30 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

§ 10

 

Kupujący może anulować zamówienie do momentu jego potwierdzenia przez Sprzedającego,

 

§ 11

Ceny produktów przedstawionych na stronie Sklepu mogą ulec zmianie jednakże nie dotyczy to cen produktów, które zostały potwierdzone przez Sprzedającego.

 

 

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

§ 12

 

Sklep wysyła przesyłki na adres wskazany w zamówieniu, wobec czego zaleca się sprawdzenie prawidłowości adresu w otrzymanym od Sprzedawcy potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, gdyż błędnie podany adres może skutkować opóźnieniami w realizacji zamówienia.

 

§ 13

 

Wysyłając towar Sklep zapewnia sposób opakowania i przewozu odpowiadający właściwościom rzeczy, a w szczególności jej nienaruszalność.

 

 § 14

 

Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem jest rachunek (paragon fiskalny lub faktura VAT) dołączony do przesyłki. 

 

 § 15

 

1. Z uwagi na przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe i wynikające z niej uprawnienia reklamacyjne za uszkodzenie lub zniszczenie przesyłki w transporcie, zaleca się sprawdzenie w obecności kuriera nienaruszalności taśm zabezpieczających opakowanie oraz w miarę możliwości zawartości przesyłki, w szczególności, czy nie nosi śladów uszkodzeń mechanicznych.

 

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki i/lub towaru zaleca się sporządzenie protokołu na tą okoliczność w obecności kuriera lub w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

 

3. Reklamacje uszkodzeń lub braków powstałych podczas przesyłki przysługują odbiorcy.

 

 § 16

 

W przypadku realizacji zamówienia z opcją za pobraniem Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności zamówionego produktu, aż do uiszczenia przez Kupującego ceny.

 

 

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(dotyczy Klientów będących Konsumentami)

 

§ 17

 

1. Klient będący Konsumentem, zgodnie z art. 7 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ma prawo bez podania przyczyny do odstąpienia od umowy sprzedaży składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni (kalendarzowych) od dnia otrzymania zamówionego produktu.

 

2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

3. Dla celów dowodowych zaleca się przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży listem co najmniej poleconym.

 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może przybrać następującą treść „Niniejszym odstępuję od umowy zakupu (nazwa towaru, nr zamówienia, cena) zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” dopuszczalne są także inne oświadczenia, formularze i wzory, które można pobrać z Internetu.

 

5. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów) umowa jest uważana za niezawartą, to co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

6. Zaleca się odesłanie zamówionego towaru w oryginalnym opakowaniu i dołączenie dowodu zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).

 

7. Zwrot wpłaconej przez Klienta wartości towaru nastąpi niezwłocznie na numer konta bankowego wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

 

 

 

WARUNKI REKLAMACJI

 

§ 18

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest wykazanie przez Kupującego, że towar został zakupiony od Sprzedawcy, dlatego też zaleca się zachowanie: paragonu fiskalnego, faktura VAT lub karty gwarancyjnej (jeśli została dołączona do produktu).

 

2. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Sklep odpowiada za niezgodność sprzedanego towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 lat od dnia otrzymania zamówionego towaru.

 

3. Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone w dowolnej formie: poprzez przesłanie reklamacji na skrzynkę: biuro@kmb-steelproduct.eu lub drogą listowną na adres Sprzedawcy.

 

4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sklep pokrywa koszty przesyłki reklamowanego towaru.

 

5. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni (kalendarzowych) od dnia otrzymania reklamacji. Termin ten jest niezbędny do zbadania reklamowanego towaru. Zaleca się wskazanie dogodnych form kontaktu: telefonu kontaktowego oraz e-maila.

 

6. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient ma prawo w pierwszej kolejności domagać się wymiany towaru na nowy lub jego nieodpłatnej naprawy.

 

7. Jeśli wymiana towaru na nowy lub jego nieodpłatna naprawa są niemożliwe, wiążą się z nadmiernymi kosztami lub Sprzedawca nie zdoła wymienić lub naprawić w odpowiednim czasie albo też gdy naprawa lub wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

 

 

 

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

§ 19

 

Usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę na stronie Sklepu polega na umożliwieniu Klientowi złożenia zamówienia na stronie Sklepu tj. www.kmb24.pl poprzez wypełnienie formularza zamówienia. Usługa ta jest nieodpłatna.

 

§ 20

 

Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 21

 

1. Reklamacje związane z świadczeniem usługi elektronicznej mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: biuro@kmb-steelproduct.eu lub też pisemnie na adres ul. Siewna 21/43, 31-231 Kraków

 

2. Rozpatrzenie reklamacji usługi elektronicznej następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

 

3. Odpowiedz na reklamację jest wysyłana na adres poczty elektronicznej Klienta podany w reklamacji.

 

4. Zaleca się podanie poniższych informacji celem ułatwienia i szybszego rozpoznania reklamacji:

 

a) rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości,

 

b) dane kontaktowe w tym adres poczty elektronicznej.

 

§ 22

 

1. Akceptując Regulamin Sklepu Klient zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

2. Każdy Klient ma nieograniczone prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

 

3. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca

 

4. Celem zbierania danych osobowych przez Sprzedawcę jest:

 

a) nawiązanie, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego miedzy Klientem i Sprzedawcą polegającego na realizacji złożonego przez Klienta zamówienia.

 

5. Podczas składania zamówienia: przez stronę Sklepu, za pośrednictwem telefonu, faksu i e-maila Klient poproszony zostanie o podanie następujących danych osobowych:

 

a) imię i nazwisko,

 

b) adres zamieszkania,

 

c) adres doręczenia przesyłki,

 

d) numer telefonu,

 

e) adres poczty e-mail,

 

w przypadku firm także

 

f) nazwę firmy

 

g) numer NIP.

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

§ 23

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy polskiego prawa.

 

§ 24

 

1.Wszelkie zmiany Regulaminu następują za wcześniejszym powiadomieniem na stronie Sklepu i mają zastosowanie wraz z pozostałymi zapisami Regulaminu do Klientów, którzy jeszcze nie złożyli zamówienia.

 

2. Klientów, którzy złożyli zamówienie obowiązuje Regulamin w wersji obowiązującej w czasie składania zamówienia.

 

§ 25

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem: 01-05-2021 roku.

  • Zarejestruj się

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło